CESTUJEME S ÚSMEVOM               

Prepravný poriadok

Ferri Tours s.r.o. Oslobodenia 430, 908 72 Závod

PREPRAVNÝ PORIADOK

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

Prepravný poriadok podrobne upravuje práva a povinnosti pri vykonávaní osobnej príležitostnej dopravy.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Ferri Tours s.r.o. . Dopravca je právnická osoba oprávnená na podnikanie zapísaná v obchodnom registri s predmetom podnikania osobná príležitostná doprava na základe povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy, č OU-BA-OCDPK1-2019/052698 ..vydaného Okresným úradom dopravy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, dňa 23.04.2019 .

Čl.2

Základné ustanovenia

( 1 )Prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu má len voči prepravovanej skupine cestujúcich.

Prevádzkovú ani tarifnú povinnosť pri vykonávaní príležitostnej dopravy dopravca nemá.

Príležitostnú dopravu vykonáva dopravca na uspokojenie prepravovaných potrieb pre vopred vymedzenú skupinu cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb, tohto prepravného poriadku za dohodnutú cenu.

( 2 ) Objednávateľ prepravy je povinný určiť vedúceho výpravy.

( 3 ) Príležitostná preprava osôb sa musí vopred objednať. Objednávku treba urobiť po dohode s dopravcom, pred požadovaným dňom pristavenia vozidla tak, aby dopravca mohol vzhľadom na povahu, rozsah a dĺžku trvania požadovanej prepravy jej vykonanie riadne pripraviť a zabezpečiť.

( 4 ) Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, najmä názov (meno), adresu popr. číslo telefónu objednávateľa, IČO, bankové spojenie (č. účtu), presné miesta a čas pristavenia vozidla, smer, cieľ a dobu trvania prepravy, počet účastníkov prepravy.

( 5 ) Objednávku treba urobiť písomne alebo faxom. Výnimočne sa môže prijať ústna, resp. telefonická objednávka; v takom prípade je objednávateľ povinný na vyzvanie zaslať dodatočne písomnú objednávku. Ak objednávateľ nebol vyzvaný na zaslanie

-2-

písomnej objednávky alebo nevyhovel výzve najneskoršie pred začiatkom cesty, platia v prípade pochybnosti záznamy dopravcu.

( 6 ) Ak dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa bez meškania upovedomiť.

( 7 ) Zmluva o príležitostnej preprave osôb vzniká medzi objednávateľom prepravy a dopravcom prijatím objednávky. Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepravy účastníkov prepravy a ich vecí do dojednaného miesta riadne a včas; dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že on i účastníci prepravy splnia dojednané a prepravným poriadkom ustanovené podmienky, a že zaplatí za prepravu.

( 8 ) Objednávateľ prepravy alebo nim určený vedúci výpravy môže navrhnúť zmenu trasy pred začatím prepravy i počas jej vykonávania, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľujú podmienky, a ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy.

( 9 ) Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa o tom bez meškania upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom novo navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave osôb aj v tom prípade, ak dopravca nezačne s prepravou do jednej hodiny od dojednaného času začatia prepravy.

( 10 ) Ak odpadne potreba dojednanej prepravy, objednávateľ je povinný to oznámiť bez meškania dopravcovi. Ak odvolaná preprava vyžadovala určitú prípravu a táto príprava sa vykonala, objednávateľ je povinný nahradiť dopravcovi výdavky s tým vzniknuté. Ak sa preprava odvolala až do vyjdenia vozidla na miesto jeho pristavenia alebo, ak sa už vozidlo na také miesto pristavilo a k preprave nedošlo z príčiny na strane objednávateľa, dopravcovi ešte patrí náhrada za uskutočnené výkony.

( 11 ) Vedúci výpravy je povinný preskúmať a v dennom zázname o výkone vozidla potvrdiť správnosť týchto údajov: miesto, deň a hodinu pristavenia vozidla, stav počítadla kilometrov, prejdenú cestu, dobu čakania, miesto deň a hodinu skončenia prepravy.

( 12 ) Za nesprávne údaje objednávateľa, ktoré mali alebo mohli mať za následok krátenia dopravcu na prepravnom, dopravca môže počítať osobitnú prirážku vo výške päťnásobku sumy, o ktorú bol alebo mohol byť na prepravnom ukrátený.

( 13 ) Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou, na základe zmluvy o preprave osôb podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

( 14 ) Na splnenie zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný v dojednanom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam, ak sa nedohodol typ

-3-

vozidla, pristaví vozidlo zodpovedajúce povahe, účelu, dobe trvania prepravy a počtu jej účastníkov. Pri poruche vozidla počas prepravy je dopravca povinný zabezpečiť pristavenie náhradného vozidla.

( 15 ) Dopravca je povinný vykonať prepravu po ceste, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak sa dopravná cesta nedohodla, dopravca je povinný vykonať prepravu po ceste, použitie ktorej je hospodárne so zreteľom na účel prepravy a na druh použitého vozidla.

( 16 ) Objednávateľ (vedúci výpravy) je povinný zabezpečiť vodičovi vozidla potrebný odpočinok, nocľah, vhodné parkovanie vozidla, a ak sa tak dojednalo i stravovanie.

( 17 ) Ak dojednaná preprava osôb podlieha konaniu osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci výpravy) povinný vykonať sám všetky potrebné opatrenia, a to ak sa tak dohodlo, aj za pracovníkov dopravcu.

( 18 ) Vedúci výpravy zodpovedá za udržanie poriadku vo vozidle a za dodržanie bezpečnostných predpisov účastníkmi prepravy. Je povinný zabezpečiť, aby účastníci prepravy boli pri pokračovaní v ceste vždy včas prítomní.

( 19 ) Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú v nej nemožno pokračovať, a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci výpravy. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď prepravu nevykonal v dojednanom rozsahu, ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z čiastočne vykonanej prepravy prospech.

( 20 ) Účastník prepravy, ktorý z hrubej nedbalosti alebo v opitosti znečistil alebo inak poškodil vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu a účastník, ktorý napriek upozorneniu, prípadne napomenutiu vodiča (osádky) vozidla pokračuje v takomto konaní alebo inom konaní, ktorým ohrozuje bezpečnosť alebo narušuje plynulosť prepravy je povinný zaplatiť pokutu 16,60 Eur a nahradiť škodu.

( 21 ) Ak vozidlo čaká počas plnenia zmluvy o preprave osôb, objednávateľ prepravy je povinný poskytnúť dopravcovi náhradu za čakanie, ak čakanie:

a) je dojednanou súčasťou prepravného výkonu alebo

b) vzniklo pre nesprávne alebo nedostatočné údaje objednávky, ďalej z príčin na strane objednávateľa alebo účastníkov prepravy, ako aj z príčin súvisiacich s účelom a spôsobom vykonania dojednanej prepravy. Ak vozidlo pri vyjazdenej preprave v dobe medzi 18,00 až 06,00 hod. nasledujúceho dňa stojí, táto doba sa nepovažuje za čakanie.

( 22 ) Od zmluvy o preprave osôb v príležitostnej osobnej doprave je možné odstúpiť, ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté písomne v uzavretej zmluve.

Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb, účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad. Odstúpením od zmluvy o preprave osôb sa zmluva od

-4-

začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak. Ak nebola zmluva o preprave osôb dohodnutá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod., na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

( 23 ) Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátenie márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

Čl. 3

Povinnosti dopravcu

( 1 ) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

  • Vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku
  • Zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel.
  • Byť poistený pre prípad zodpovedností za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcimi, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám

Čl. 4

Povinnosti cestujúceho

( 1 )Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných spolucestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu.

-5-

Cestujúcim nie je dovolené:

a)prihovárať sa vodičovi počas jazdy,

b) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),

c) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,

d) fajčiť vo vozidle

( 2 ) Ďalej je cestujúci povinný

a) poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b) nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn;

Čl. 5

Vylúčenie osôb z prepravy

Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu.

Čl. 7

Preprava batožiny cestujúceho

( 1 ) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca, buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom.

( 2 ) Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

( 3 ) Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín, uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

-6-

( 4 ) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny.

( 5 ) Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b) nabité zbrane,

c) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod., by mohli byť spolucestujúcim na ťarchu.

Osádka vozidla má oprávnenie na preskúmanie batožiny

( 6 ) Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

( 7 ) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci , ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť.

( 8 ) Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Čl. 8

Nájdené veci

( 1 ) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu, odovzdá vodič alebo iný člen osádky vozidla v sídle dopravcu.

( 2 ) Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

Čl. 9

Mimoriadne udalosti počas prepravy

( 1 ) Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo v prípade inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich osádky autobusu alebo iných osôb povinní:

-7-

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

( 2 ) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky pri konaní podľa ods. 1.

Čl. 10

Reklamácie

( 1 ) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo na veciach, ktoré mal pri sebe. Toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

( 2 ) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi na podanie reklamácie je oprávnený objednávateľ prepravy.

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

( 3 ) Objednávateľ prepravy môže podať reklamáciu len písomne. Ak uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej požaduje, dopravca mu vydá rovnopis vyhotovenej zápisnice.

( 4 ) Oprávnený musí uplatniť svoje právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov.

( 5 ) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí mu primeranú lehotu, nie kratšiu ako osem dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.

ČL. 11

Záverečné ustanovenia

( 1 ) Obsah tohto dopravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom prepravy odo dňa zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

-8-

( 2 ) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

( 3 ) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Závod, 23.04.2019

Ferri Tours s.r.o.

František Pšenica

majiteľ firmy